تودیع و معارفه مدیر فروش داخلی

تودیع و معارفه مدیر فروش داخلی شرکت بیدستان کالای استیل انجام پذیرفت.

تودیع و معارفه مدیر فروش داخلی

متن خبر

با حضور مدیران عالی شرکت بیدستان کالای استیل تودیع و معارفه مدیر فروش داخلی این شرکت انجام پذیرفت.

آقای دکتر شهیدی مدیرعامل شرکت بیدستان کالای استیل ضمن قدردانی از زحمات آقای احمد شجاع مرادی ، آقای مهدی محمد باقری را بعنوان مدیر فروش داخلی این شرکت منصوب کردند.

تصاویر مرتبط